آشنایی با کانون دفاتر ICT روستایی کشور

سمتاستاننامنام خانوادگیتاریخ تولدمیزان تحصیلاترشته تحصیلیسابقه فعالیت
مدیریت توسعه بازارتهران
Map It
عیسیملاشجاعی1360/06/26دکتریبازاریابی2 سال
مدیریت امور قرارداد هاتهران
Map It
امیننظری1361/05/01دکتریکسب کار الکترونیک6 سال
بازرساصفهان
Map It
لیلاسروش1357/12/15کارشناسیشیمی8 سال
عضو هیات مدیرهآذربایجان شرقی
Map It
مهدیمحتشم پور مایان1364/12/03کارشناسیمهندسی نرم افزار10 سال
رییساصفهان
Map It
علیصالحی1363/11/17کارشناسیمدیریت بازرگانی10 سال
نایب رییسبوشهر
Map It
اکبرآسیایی زاده1364/02/10کارشناسی ارشدمدیریت IT4 سال
سمتاستاننامنام خانوادگیتاریخ تولدمیزان تحصیلاترشته تحصیلیسابقه فعالیت