دارندگان مجوز ICT روستایی

بازدید کننده محترم توجه داشته باشید در هر جستجو امکان نمایش حداکثر 3 دفتر ICT روستایی وجود دارد
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز
آرشطالب زادهgoo.glمازندرانبابلسرپازوار - کاسگرمحلهکارشناسی1399/07/26
مصطفیاسماعیلیgoo.glمرکزیشازندبازنهکارشناسی1397/06/01
بهروزچلبی خواجه دیزجgoogle.comآذربایجان شرقیتبریزخواجه دیزجکاردانی1396/12/29
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز