دارندگان مجوز ICT روستایی

بازدید کننده محترم توجه داشته باشید در هر جستجو امکان نمایش حداکثر 5 دفتر ICT روستایی وجود دارد
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز تصویر
اسماعیلمحمدیgoo.glسیستان و بلوچستانایرانشهرمحمداباددیپلم1398/12/30عکس پرسنلی
عظیمبرگیgoogle.comفارساستهبانبنواندیپلم1396/12/17عکس پرسنلی
سلیمانشمسیآذربایجان غربیمیاندوابباروقکارشناسی1396/12/29عکس پرسنلی
فرج الهفتاحیgoo.glخوزستانرامهرمزباصدی حاج بارونکاردانی1399/12/12عکس پرسنلی
حسینزارعی لاهیجانgoo.glآذربایجان شرقیتبریزلاهیجانکاردانی1396/05/26عکس پرسنلی
 نام مدیر نام خانوادگی موقعیت استان شهرستان روستا تحصیلات انقضای مجوز تصویر